Το έργο Blue Schools

Το έργο Blue Schools στοχεύει στην εισαγωγή της Μπλε Οικονομίας στη σχολική εκπαίδευση και ειδικά στο να γνωρίσουν οι μαθητές την Μπλε Οικονομία και τον πολιτισμό και να μάθουν πώς να χτίσουν ένα βιώσιμο μέλλον στις παράκτιες περιοχές.

Οι μαθητές θα εκπαιδευτούν κυρίως στην "Μπλε Φιλοσοφία" μέσω projects, δλδ θα υιοθετήσουν τη μέθοδο "μάθηση στην πράξη" και στη συνέχεια αυτή του "αναστοχασμού στην πράξη" . Το έργο είναι ευθυγραμμισμένο με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω στην Μπλε Οικονομία ως μια δράση βιωσιμότητας προς όφελος όλων όσων επηρεάζονται. Η Μπλε Οικονομία προσφέρει απίστευτες προοπτικές σε επίπεδο καινοτομίας και βιωσιμότητας στις παράκτιες περιοχές, με προϋπόθεση ότι η διαχείριση και οι επενδύσεις σε αυτές τις περιοχές έχουν ως προτεραιότητα την προστασία της θάλασσας και των οικοσυστημάτων της ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν ποιότητα ζωής.

Στο πλαίσιο του έργου Blue Schools θα προσδιοριστεί με σαφήνεια η έννοια της Mπλε Oικονομίας και των Μπλε Σχολείων, θα καθοριστούν τα κριτήρια για την αξιολόγηση των Μπλε Σχολείων και των projects των Mπλε Mαθητών, θα σχεδιαστεί ένας οδηγός, είναι προγραμματισμένα ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο, μια διακρατική εκπαίδευση και δύο διαδικτυακά σεμινάρια για την ενδυνάμωση των δασκάλων του σχολείου ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν την ίδια την ιδέα και να μεταδώσουν το μήνυμα στους μαθητές τους.

Ομάδες Στόχοι

Άμεσα επωφελούμενοι:

• Μαθητές σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παράκτιων περιοχών
• Καθηγητές σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παράκτιων περιοχών

Τελικοί αποδέκτες:

• Οργανισμοί, ενδιαφερόμενα μέρη και οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται σε παράκτιες περιοχές

Στόχοι

Η προτεραιότητα των Blue Schools είναι η εισαγωγή της έννοιας της Μπλε Οικονομίας στη σχολική εκπαίδευση, προκειμένου να οικοδομηθεί μια νέα γενιά υπεύθυνη απέναντι σε περιβαλλοντικά θέματα, στη θαλάσσια κληρονομιά και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Όλα τα παραπάνω θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση και θα βοηθήσουν τους μαθητές να χτίσουν ένα βιώσιμο μέλλον στις παράκτιες περιοχές, θα τους ενθαρρύνει να είναι ενεργοί πολίτες και να συνεργαστούν με τους τοπικούς φορείς και τα ενδιαφερόμενα μέρη γενικότερα.

Το έργο Blue Schools στοχεύει στο να:
• Προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά του Μπλε Σχολείου
• Εκπαιδεύσει τους καθηγητές σε θέματα Μπλε Οικονομίας
• Αναπτύξει εκπαιδευτικά υλικά για τους μαθητές και να τους εμπλέξει σε projects που σχετίζονται με την Μπλε Οικονομία
• Σχεδιάσει έναν διακρατικό διαγωνισμό βασισμένο σε αυτά τα projects

Πώς πηγαίνει το έργο;


Το έργο στο σύνολό του θα αναπτύξει τρία υλικά, έχει δύο εκπαιδεύσεις, επτά εκδηλώσεις που θα βοηθήσουν στη διάδοση της ιδέας της Μπλε Οικονομίας ενώ παράλληλα περιλαμβάνει και διακρατικές δράσεις που θα εξασφαλίσουν τη σωστή διαχέιριση, διάχυση και ποιότητά του.